Rynek Pracy
MOTTO
„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.” Thomas Alva Edison

 

Drodzy Czytelnicy,
„Rynek Pracy” to pismo z długą tradycją – niektórzy z Państwa zapewne pamiętają jego poprzednie wcielenie wydawane przez Krajowy Urząd Pracy, a później ministerstwa zajmujące się zagadnieniami pracy i polityki społecznej. Niezależnie od ewolucji, jaką przechodziło, „Rynek Pracy” zawsze był publikacją, w której prezentowano wyniki dociekań teoretycznych, badań empirycznych i doświadczeń praktycznych. Na łamach pisma toczyła się także dyskusja i spory na tematy związane z pracą i problemami społecznymi. Do tej dobrej tradycji chcemy nawiązać też teraz.
Rynek pracy i jego funkcjonowanie zmienia się dynamicznie. Jak w soczewce skupiają się w nim najważniejsze zmiany zachodzące tak w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Na przykład postępuje zjawisko odchodzenia od względnie stałych relacji między pracodawcą i pracownikiem, wymuszone elastycznością, adaptacyjnością czy  konkurencyjnością. Postęp techniczny i technologiczny, zwłaszcza tzw. cyfryzacja procesów produkcji i dystrybucji, wywołuje zmiany na popytowej stronie rynku pracy. Pojawiają się nowe branże i zawody wymagające od pracowników uzupełniania wiedzy lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Z kolei zmiany demograficzne, prowadzą do zmniejszania i starzenia się zasobów pracy, a także pogorszenia wskaźników obciążenia demograficznego, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla finansów publicznych i prywatnych. Do tego dochodzą ruchy wędrówkowe ludności przemieszczającej się ze względów politycznych czy ekonomicznych. Warto się nad tymi (i wieloma innymi) zagadnieniami pochylić, rozpoznać je, a może i wyprzedzić.
Te i wiele innych procesów zachodzących na współczesnym rynku pracy skłoniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia decyzji o reaktywacji czasopisma „Rynek Pracy”.
Ukazujące się w cyklu kwartalnym pismo adresowane jest do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, rządowej i samorządowej administracji publicznej, partnerów społecznych, a także badaczy zajmujących się zagadnieniami pracy. Mamy nadzieję, że spełni oczekiwania wszystkich, którym zależy na kompetentnej, popartej naukowymi dowodami wiedzy na temat świata pracy. Za pomocą rzetelnych analiz i opracowań naukowych pragniemy bowiem walczyć z funkcjonującymi od lat w przestrzeni publicznej mitami i wyjaśniać zmiany, które zachodzą nie tylko na polskim, ale także na międzynarodowym rynku pracy. Nieskromnie zakładamy, że artykuły zamieszczone w piśmie będą pomocne do podejmowania przez polityków i urzędników mądrych decyzji, a dla badaczy staną się inspiracją w dalszej pracy naukowej.
Żywimy nadzieję, iż spełni ono oczekiwania Czytelników, których jednocześnie zapraszamy do współpracy poprzez sugerowanie aktualnych i ważnych tematów, a także przesyłania własnych tekstów.

Łukasz Arendt
redaktor naczelny „Rynku Pracy”

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiego  towarzystwa Polityki Społecznej, wiceprzewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Rynek Pracy”. Brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu  Europejskiego i CEDEFOP-u.
Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy i wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności: zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji;  prognozowanie zatrudnienia; rozwój społeczeństwa informacyjnego;  wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.