TEMAT NUMERU | rocznik 2017 - artykuły


Numer 1 | 2017 (160)

Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy
Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii

Zmniejszająca się liczba ludności postrzegana jest jako pozytywny czynnik minimalizujący skalę problemów na rynku pracy, przede wszystkim rozmiar bezrobocia. Tymczasem depopulacja na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym coraz częściej oznacza pojawienie się nowych, niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, oddziałujących na funkcjonowanie rynku pracy. pobierz artykułNumer 2 | 2017 (161)


Determinanty zatrudnienia i bezrobocia w teorii ekonomii
Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Makroekonomii

Identyfikacja czynników determinujących zatrudnienie i bezrobocie ma nie tylko
znaczenie teoriopoznawcze, ale również praktyczne. Stanowi bowiem podstawę
do formułowania rekomendacji pozwalających oddziaływać na zmiany
w tych dwóch obszarach rynku pracy.
pobierz artykuł
Numer 3 | 2017 (162)


Problemy zatrudnialności i związane z nimi wyzwania
Urszula Jeruszka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Problematyka zatrudnialności jest od dawna przedmiotem dociekań  przedstawicieli nauk społecznych. „Zatrudnialność” (employability) nie jest pojęciem nowym. Funkcjonuje ono w literaturze przedmiotu oraz licznych badaniach już od wielu lat, w szczególności od końca XIX w. W Polsce jest ono powszechnie stosowane wraz z wejściem do Unii Europejskiej.

pobierz artykuł


Numer 4 | 2017 (163)


Postrzeganie roli kobiety na rynku pracy – od dyskryminacji po uznanie zmiany postaw i ról
Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Polityki Ekonomicznej
Tradycyjnie wraz z pojęciem dyskryminacji na rynku pracy teoretycy i praktycy zajmujący się tą problematyką wiążą ją z nierównym traktowaniem kobiet (gorszym) i mężczyzn (lepszym). Przedmiotem artykułu jest próba dyskusji ze stereotypami w postrzeganiu roli kobiet na rynku pracy, a jego celem pokazanie ewolucji rzeczywistej roli postaw, zachowań i miejsca kobiet, a także i mężczyzn, a rynku pracy. Rozważania zawarte w tekście prowadzą od dyskryminacji kobiet, przez politykę antydyskryminacyjną, politykę rodzinną, do obserwowanych  obecnie zmian zachowań mężczyzn i kobiet.
pobierz artykuł