STATYSTYKA | rocznik 2016 - artykuły


Numer 1 | 2016 (156)


Czy to już rynek pra­cown­ika? Poziom bezrobo­cia w Polsce
Michał Dobrołow­icz
, Instytut Socjologii UW

Malejący poziom bezrobocia, a tak jest obecnie, traktowany jest często jako oznaka coraz silniejszej pozycji negocjacyjnej i większego poczucia pewności pracownika na rynku pracy. pobierz artykuł


II kwartał pod hasłem sta­bil­nego optymizmu na rynku pracy
Man­pow­er­ Group, firma doradztwa per­son­al­nego

Wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup świadczą, że w II kwartale br. pracodawcy zapowiadają utrzymanie się pozytywnej sytuacji dla osób szukających pracy. Dodatnie prognozy zatrudnienia odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki oraz regionach kraju. Polska znalazła się na 4. miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej.  pobierz artykuł

Numer 2 | 2016 (157)


Bezrobo­cie na wsi w okre­sie 2011–2016 (maj)
Agnieszka Ziomek,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Na polskiej wsi zmiany na rynku pracy przebiegają wolniej. Bezrobocie jest tu w większym stopniu trwałe i mniej elastyczne, a rynek pracy dotkliwie odczuwa zmiany gospodarcze.  pobierz artykuł


Na rynku trudno o dobrych pra­cown­ików – wyniki 30. edy­cji son­dażu Insty­tutu Badaw­czego Rand­stad i TNS Pol­ska
Rand­stad Pol­ska

Przeszło co siódma działająca w Polsce firma ma w swoich zasobach kadrowych przybyszy zza południowo-wschodniej granicy – pokazuje najnowsza edycja badania Randstad „Plany pracodawców”. Tylko 6 proc. badanych przedstawicieli przedsiębiorstw wskazuje, że atutem Ukraińców są niższe wymagania, za to aż 38 proc. widzi w nich szansę na zapełnienie swoich wakatów.  pobierz artykuł

Numer 3 | 2016 (158)


Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie wśród młodzieży w Polsce i w kra­jach Unii
Agnieszka Ziomek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bezrobocie wśród młodych pozostaje bardziej reaktywne na zmiany gospodarcze niż bezrobocie w grupach starszych wiekowo.  pobierz artykuł


Sytu­acja na rynku pracy w Polsce jest coraz bardziej optymisty­czna – raport Man­power
Mał­gorzata Sacewicz-Górska, ManpowerGroup

Jak pokazują wyniki raportu ManpowerGroup, III kwartał przyniósł optymizm
i stabilizację na rynku pracy. Pośród sektorów, w których należało podziewać się najkorzystniejszej sytuacji, triumfuje produkcja przemysłowa.  pobierz artykuł

Numer 4 | 2016 (159)


Nierówności płci na stanowiskach kierown­iczych
Mał­gorzata Sacewicz-Górska, ManpowerGroup

Kobiety stanowią obecnie ponad 50 proc. światowej siły roboczej. Mimo to ilośćzajmowanych przez nie stanowisk kierowniczych wynosi mniej niż 25 proc. Rynek pracy udowadnia, że zwiększenie ich udziału wśród liderów hrm ma korzystne znaczenie dla działalności organizacji, jej efektywności oraz budowania dojrzałej równowagi pomiędzy poszczególnymi pracownikami. 
pobierz artykuł


Sytu­acja kobiet na rynku pracy dziś i w przyszłości
Agnieszka Ziomek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jak wskazują dane, coraz więcej kobiet decyduje się podjąć zatrudnienie i poszukuje pracy. Jeżeli te tendencje utrzymają się, kolejne okresy koniunktury na rynku pracy mogą przynieść poprawę sytuacji kobiet.  pobierz artykuł


Odnaleźć się na „nowym rynku pracy”
Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A.

Analizując dane makroekonomiczne możemy wysnuć tylko jeden wniosek: mamy do czynienia z zupełnie nowym rynkiem pracy w Polsce. Dlaczego nowym? Bo w ostatnich dwóch dekadach głównym wyzwaniem była walka z bezrobociem i zapewnieniem miejsc pracy. Dziś ofert zatrudnienia nie brakuje, a kluczowym problemem stają się narastające deficyty kadrowe. pobierz artykuł