numer 4 | 2018 (167)


Szanowni Państwo,
przedstawiamy ostatni w tym roku numer czasopisma, w którym dotykamy kolejnych wymiarów polskiego rynku pracy. Chcemy pogłębić spojrzenie na dynamikę rynku pracy na jego dalekim biegunie, czyli w sektorze technologii komunikacyjno-informacyjnych. W Polsce sektor ten osiąga już konkurencyjne w stosunku do krajów Europy Zachodniej cechy pod względem wydajności, skali zatrudnienia, wieku pracowników, bo jesteśmy jednym z najmłodszych rynków pracy w sektorze ICT. W kraju wzrasta liczba absolwentów kierunków związanych z  technologiami informacyjnymi o około 6% rocznie. Wzrasta też liczba przedsiębiorstw mikro i start-upów, ale też tych osiedlających się i inwestujących w kraju swój kapitał w sektorze ICT. Zatrudnienie w tych firmach jest atrakcyjne, ale niestety nie dla każdego dostępne.
W tym właśnie obszarze zależności i procesy zatrudnienia kształtują się inaczej niż na rynku produkcji pozostałych dóbr i usług. Przeważają kontrakty zatrudnieniowe, a wyższe wynagrodzenia dobrze sprzyjają przemieszczeniom. Rozwój tego sektora przyczynia się do zróżnicowania rynku pracy w skali kraju, pogłębienia się nierówności w wymiarze przestrzennym. Miejsca pracy koncentrują się głównie w większych miastach, ale są też korzyści w postaci implikowania wzrostu produkcji w pozostałych sektorach, które generują popyt na pracę.
Temu zagadnieniu poświęcono część artykułów, które wprawdzie nie wypełniają nadal popytu na wiedzę o tym zagadnieniu, ale szeroko informują o stopniu rozwoju sektora w przestrzeni wielkomiejskiej i mniejszej – lokalnej, pokazują ilościowy wymiar pracy i jej warunków, które przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy.
W tym numerze znajdą Państwo także szereg odniesień do  głównych zagadnień numeru. Są to: bezrobocie młodych i nowe metody ich wsparcia, deficyt talentów, a także zróżnicowanie rynku pracy ze względu na płeć wśród grup pracowników najlepiej wynagradzanych w Polsce.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Agnieszka Ziomek

pobierz numer pobierz plik w pdf

okRP_4-2018png