numer 1 | 2016 (156)


Drodzy Czytelnicy,
na współczesnych rynkach pracy podstawową charakterystyką jakościową zasobów pracy stała się wiedza, kwalifikacje i umiejętności zawodowe  określające zdolność do zatrudnienia. Badania rynków pracy wskazują dobitnie, że wraz ze wzrostem kwalifikacji zawodowych jednostek rośnie ich  uczestnictwo w zatrudnieniu, a maleje zagrożenie bezrobociem oraz pozostawanie w bierności zawodowej. Zasób wiedzy i umiejętności zawodowych determinuje możliwości świadczenia pracy, zwłaszcza zdolność do dostosowań wynikających ze zmiennych warunków gospodarowania. Uważa się także, że obecnie wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami organizacji, których konkurencyjność rynkowa jest zależna nie tyle i nie tylko od kapitału fizycznego, ile od ilości i jakości kapitału ludzkiego. A ten tworzony i powiększany jest przede wszystkim w procesie kształcenia zawodowego, któremu poświęcona została większość artykułów kolejnego numeru naszego czasopisma.
Pragniemy pochylić się z Państwem nad tą problematyką, ponieważ kształcenie zawodowe w Polsce budzi zainteresowanie nie tylko z powodu swej wagi i znaczenia w procesie tworzenia kapitału ludzkiego. Często wskazuje się też na jego wady, zwłaszcza na to, że struktura kształcenia zawodowego nie zawsze odpowiada potrzebom rynku pracy, co przyczynia się do bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Jednocześnie mamy do czynienia z niepełnym zaspokojeniem zapotrzebowania na pracę zgłaszanym przez pracodawców, którzy nader często borykają się z trudnościami z obsadą stanowisk. Wyniki badań wskazują, że pracodawcy, którzy poszukują pracowników na rynku pracy zauważają u absolwentów szkół między innymi niedobór praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem i stanowiskiem pracy oraz brak doświadczenia zawodowego. Podkreślają ponadto częsty u absolwentów szkół niedostatek motywacji do pracy oraz deficyt umiejętności ponadzawodowych (np. językowych) i umiejętności miękkich, takich jak samodzielność, czy postaw wobec pracy, np. odpowiedzialności i punktualności.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z wynikami badań oraz opiniami na temat polskiego kształcenia zawodowego przedstawionymi w poszczególnych artykułach. Zapraszam także do podzielenia się własnymi refleksjami, zwłaszcza dotyczącymi najbardziej pożądanych przekształceń polskiego systemu kształcenia zawodowego.
A poza tym – w numerze znajdą Państwo wiele ciekawych informacji statystycznych, dotyczących nowych rozwiązań prawnych oraz działalności publicznych służb zatrudnienia.
Życzę przyjemnej lektury!

Elżbieta Kryńska

więcej w numerze

Pobierz numer 1 (156) 2016  pobierz plik w pdf