DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Zalety i wady zastosowania ankiety internetowej na przykładzie badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego”
Paweł Wojtaszyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Informacje dotyczące wielkości i rodzaju zapotrzebowania na rynku pracy na poszczególne zawody, specjalizacje, kwalifikacje, umiejętności czy kompetencje stanowią istotny element wiedzy o rynku pracy. Zebrane dane są  wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących rynku pracy czy też edukacji. Jednym ze źródeł danych o zachodniopomorskim rynku pracy są wyniki
projektu cyklicznego „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa
zachodniopomorskiego”, którego realizacja jest prowadzona przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Szczecinie od 2012 r. z wykorzystaniem ankiety on-line.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia jako element procesu planowania
Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Regionalne plany działań (RPDZ) na rzecz zatrudnienia w doprecyzowanym i opisanym ze szczegółami świecie urzędniczym pozostają od wielu lat wyjątkiem od reguły. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poświęca im zaledwie dwa krótkie zapisy. Z jednej strony budzi to niepokój i obawy osób, które co roku muszą przygotowywać ten dokument, bo nie dysponują właściwie żadnymi wytycznymi, jak mają to zrobić. Z drugiej jednak strony otwiera to przed nimi wiele możliwości, zwłaszcza dotyczących konstrukcji i zawartości RPDZ. Warto więc z nich skorzystać i posłużyć się planem nie tylko do wypełnienia ustawowego obowiązku, ale także do praktycznego określania celów i zadań organizacji oraz sposobu ich realizacji, a przede wszystkim do efektywnego przechodzenia przez proces planowania.

pobierz artykuł


Numer 3 | 2018 (166)


„Zachodniopomorskie Małe Skarby”
Katarzyna Dmochowska
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Rodzicielstwo to zawód, w którym nie da się pracować na zmiany, pół etatu,
pięć dni w tygodniu. Powrót do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka
jest dla rodziców dużym wyzwaniem, zarówno emocjonalnym, jak i organizacyjnym.
Zwiększająca się oferta opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi ciągle jeszcze nie nadąża za rosnącym popytem. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku w tym zakresie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął się realizacji autorskiego projektu ,,Zachodniopomorskie Małe Skarby”.

pobierz artykuł


Milicki Jarmark Zawodów Deficytowych –  centrum wymiany informacji między lokalnym światem edukacji i pracy
Agnieszka Zaradna
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Pedagogicznych
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, kierując się tym, że instytucje rynku pracy,
w tym Publiczne Służby Zatrudnienia, mają za zadanie, obok łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, także promocję zatrudnienia
(Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004…), oraz wyznając zasadę, że lepiej zapobiegać
niż leczyć, oprócz  świadczenia podstawowych usług i instrumentów rynku
pracy na rzecz osób dotkniętych problemem bezrobocia inicjuje szereg
działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, a także młodzieży, która
stoi przed wyborem zawodu. Aby poszerzyć ich wiedzę o aktywności zawodowej
i uświadomić im potrzeby lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu z partnerami zorganizował Milicki Jarmark Zawodów Deficytowych.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2018 (167)


Sytuacja osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy
Kamila Dunaj, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
W ostatnim czasie zaszły pozytywne zamiany w sytuacji młodych bezrobotnych
na rynku pracy, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Według Eurostatu zanotowano spadek bezrobocia wśród osób do 25. i do 30. roku życia w większości krajów Unii Europejskiej. W województwie zachodniopomorskim na
koniec 2017 r. grupa młodych bezrobotnych była najmniej liczna od momentu powstania województwa  zachodniopomorskiego.
pobierz artykuł