ANALIZY I BADANIA | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Employer branding w warunkach współczesnego rynku pracy

Marcin Leśniewski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce employer brandingu w warunkach współczesnego rynku pracy. Autor na podstawie licznych źródeł wskazuje, w jaki sposób powstał i rozwijał się employer branding. Wykazuje,
jaką rolę odgrywa we współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawia, jak ważna dla organizacji jest budowa pozytywnie postrzeganej marki pracodawcy.
W artykule przytacza się dane statystyczne dotyczące employer brandingu na rynku pracy w Polsce.

pobierz artykuł


Rozważania nad obecną koncepcją zawodu dziennikarza
Mateusz Kaleta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Zmiany zachodzące w obrębie sektora medialnego i dziennikarstwa wymuszają również przemiany w obrębie rynku pracy branży mediów i idące za tymi zmianami potrzeby dyskusji środowiska naukowego oraz praktyków nad kształceniem przyszłych dziennikarzy.

pobierz artykuł


Skuteczne kanały transferu wiedzy ukrytej w zespole projektowym. Studium przypadku
Wiesław Dziergawka, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Badany przypadek wskazuje jednoznacznie na istotny opór wobec transferu wiedzy ukrytej w organizacji. Niemożność kodyfikacji wiedzy ukrytej, jej  wydobycia i upowszechnienia stanowić może istotną barierę dalszego rozwoju zespołu.

pobierz artykuł


Rozwój w EmiAcademy – studium przypadku fi rmy EmiTel Sp. z o.o.1
Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Uczenie się przez całe życie nie musi pozostawać tylko szczytną ideą. Na  przykładzie firmy EmiTel zaprezentowano, w jaki sposób firmy mogą skutecznie zachęcać swoich pracowników do stałego rozwoju zawodowego i osobistego. W ubiegłym roku „Rynek Pracy” zapoczątkował cykl artykułów prezentujących najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), stosowane przez firmy funkcjonujące w Polsce. W tym opracowaniu zaprezentowano kolejne rozwiązania docenione i nagrodzone w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Tym razem skoncentrowano się na obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Firmą, która podjęła w tym zakresie unikalne i warte popularyzacji
działania, jest krakowska spółka EmiTel.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


W kierunku zwiększenia zatrudnialności studentów i absolwentów na rynku pracy – przykład Akademickiego Biura Karier Akademii WSB
Magdalena Kot-Radojewska, Akademia WSB, Katedra Zarządzania, Katedra Pedagogiki, Sabina Ratajczak, Akademia WSB, Katedra Zarządzania
W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest problem zatrudnialności i niedopasowania kompetencyjnego młodych ludzi na rynku pracy. Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz wyposażenia absolwentów w kompetencje pożądane na rynku pracy. Dużą rolę mogą tu odegrać biura karier uczelni wyższych.

pobierz artykuł


Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zawodów deficytowych
Katarzyna Dębkowska, Politechnika Białostocka, Katedra Informatyki Gospodarczej
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zjawisk związanych z rynkiem pracy, w szczególności w klasyfikacji zawodów deficytowych.

pobierz artykuł


Specjalne strefy ekonomiczne – nowe otwarcie?
Dariusz Klimek, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
W pierwszych latach funkcjonowania specjalne strefy ekonomiczne były
przede wszystkim instrumentem likwidacji bezrobocia. Obecnie zakłada się, że ich celem podstawowym są nowe „wysokojakościowe” inwestycje. Przyjmuje się też, że zmiana jakości inwestycji przyczyni się do zmiany jakości zatrudnianych pracowników.

pobierz artykuł


Przyczyny rezygnacji z działalności wolontariackiej oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego w Wielkopolsce
Magdalena Głowacka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Harcerstwo umożliwia głównie młodym ludziom pełnienie istotnych ról w społeczności. W ramach działań podejmowanych na rzecz innych wolontariusze realizują swoje pasje, podnoszą kompetencje, a także efektywnie spędzają wolny czas, propagując jednocześnie obywatelską postawę wśród rówieśników.

pobierz artykuł

Numer 3 | 2018 (166)


Rynek usług opiekuńczych – dynamicznie rozwijający się segment gospodarki
Zofia Szweda-Lewandowska
Szkoła Główna Handlowa
Wzrost liczebności osób starszych oraz najstarszych, a także zmiany struktury i funkcji rodziny będą wpływały na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz pomoc instytucjonalną. Zapewnienie godnej opieki osobom starszym będzie jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakim staną zarówno władze samorządowe, jak i centralne.

pobierz artykuł


Imigranci w systemie opieki nad osobami starszymi

Dorota Kałuża-Kopias
Uniwersytet Łódzki
Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej
Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się populacji.
Dynamiczny wzrost liczby najstarszych seniorów będzie wymagał skutecznego sprawowania nad nimi opieki, tak formalnej, jak i  nieformalnej.
pobierz artykuł

Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe i opiekunowie w domach pomocy społecznej – stan i przyszłość wybranych zawodów pomocowych w Polsce
Rafał Iwański, Uniwersytet Szczeciński Katedra Pedagogiki Społecznej
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z sytuacją na rynku
pracy osób pracujących w zawodach pomocowych, w szczególności zatrudnionych
w sektorze pomocy społecznej oraz na rynku usług opiekuńczych.
Prognozowany wzrost liczby osób starszych oraz obserwowany od początku
XXI wieku silny trend migracji zewnętrznych osób w wieku produkcyjnym
wpływa na m.in. wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową nad niesamodzielnymi
osobami starszymi.
pobierz artykuł


Numer 4 | 2018 (167)


Pionowa i pozioma segregacja zawodowa
na polskim rynku pracy

Baha Kalinowska-Sufinowicz,Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Na polskim rynku pracy obserwuje się zjawisko pionowej segregacji zawodowej według płci. W artykule podjęto się zbadania segregacji zawodowej jednocześnie w ujęciu pionowym i poziomym w grupie kobiet i mężczyzn pracujących na stanowiskach menedżerskich.
pobierz artykuł


Zatrudnienie i wynagrodzenia według płci w polskim sektorze finansowym
Wiktoria Domagała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Zróżnicowanie liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn w ujęciu poszczególnych
sektorów, branż czy stanowisk jest definiowane w literaturze przedmiotu jako
zjawisko segregacji  zawodowej ze względu na płeć. Jego istotą jest niedoreprezentowanie
lub nadreprezentacja pracujących kobiet lub mężczyzn w określonych
strukturach, np. w sektorach ekonomicznych czy sekcjach gospodarki narodowej.
pobierz artykuł

Deficyty kadrowe – zagrożeniem rozwoju

wielkopolskiego sektora ICT
Weronika Dąbrowska
Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się konsekwentny wzrost
znaczenia generowania oraz zarządzania informacją zarówno dla rozwoju gospodarczego,
jak i kondycji społeczeństwa. Efektem zmian, jakim ulega współczesna
rzeczywistość, jest m.in. wzrost znaczenia technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, które stają się jednym z najważniejszych czynników rozwoju
gospodarczego oraz społecznego. Z uwagi na rolę, jaką sektor ICT odgrywa
w budowie konkurencyjności europejskich regionów, w prezentowanym artykule
podjęto próbę przybliżenia sytuacji tej części gospodarki w województwie
wielkopolskim.
pobierz artykuł