ANALIZY I BADANIA | rocznik 2017 - artykuły


Numer 1 | 2017 (160)


Wydłużanie okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź na starzenie się zasobów pracy. Uwarunkowania indywidualne
Justyna Wiktorowicz
Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa stanowi coraz większe wyzwanie dla rynku pracy, a co więcej, trudności te będą się pogłębiać. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej staje się więc koniecznością. pobierz artykuł


Fem­i­niza­cja czy maskulin­iza­cja bezrobo­cia ludzi młodych w Polsce na tle UE
Jolanta Grotowska-Leder
Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej


Powszechną tezą jest, że kobiety, także młode, cechuje większe ryzyko bezrobocia niż mężczyzn. Podjęta w artykule refleksja dotyczy transformacji mitu gorszej pozycji na rynku pracy młodych kobiet w relacji do młodych mężczyzn, mierzonej wskaźnikiem stopy bezrobocia.  pobierz artykuł


Ser­wicyza­cja czy rein­dus­tri­al­iza­cja gospo­darki wojew­ództwa śląskiego? Zmi­any w sek­torowej struk­turze popytu na pracę
Anna Skórska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Zmiany strukturalne zachodzące we współczesnych gospodarkach znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się strukturze popytu na pracę. Coraz większą uwagę zwraca się na rozwój sektorów high-tech. Czy województwo śląskie ma szansę stać się regionem opartym na nowoczesnym przemyśle i usługach, generujących wysokiej jakości miejsca pracy?   pobierz artykuł


Trafność iden­ty­fikacji zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w „Barometrze zawodów”
Piotr Maleszyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny 

Trafna identyfikacja zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje jest jednym z najważniejszych zadań z perspektywy realizowania skutecznej polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.  pobierz artykuł

Numer 2 | 2017 (161)


Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce
Anna Organiściak-Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Popyt na pracę cudzoziemców jest zjawiskiem, które coraz wyraźniej wpisuje się w społeczno-ekonomiczne realia Polski. Należy stwierdzić, że powierzanie pracy cudzoziemcom traci swój dotychczasowy marginalny charakter, a perspektywa pogłębiania się procesu starzenia demograficznego niesie za sobą konieczność rozsądnego kształtowania i realizowania założeń polityki migracyjnej.
pobierz artykuł


Znaczenie pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością w świetle badań kwestionariuszowych
Dorota Kobus-Ostrowska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikroekonomii

Praca dla człowieka jest warunkiem uzyskania niezależności, zabezpiecza egzystencję, ułatwia założenie rodziny. Jest zatem podstawowym czynnikiem rozwoju jednostki. Dla osób niepełnosprawnych praca to również szansa na realizację działań w wymiarze zawodowym i społecznym.
pobierz artykuł


Analiza polskich rozwiązań systemowych w aktywizacyjnej i integracyjnej funkcji sportu osób niepełnosprawnych. Zarys problematyki
Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby niepełnosprawne mają trudności w realizacji swoich potrzeb związanych z aktywnością fizyczną. Odczuwają różnego rodzaju niedogodności i zmagają się z ograniczeniami natury finansowej, organizacyjnej oraz społecznej. W związku z tym potrzebne są zmiany prawne, instytucjonalne i organizacyjne, zapewniające właściwą realizację idei społecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych, w której istotne znaczenie ma sport.
pobierz artykuł


Charakter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wiedzy

Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy zmusza ludzi do skierowania swojej uwagi na nowe formy kreowania własnej ścieżki edukacji i kariery. Pomocne może być w tym skutecznie realizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe, które we współczesnym społeczeństwie wiedzy powinno mieć całożyciowy charakter, a jednostka winna być traktowana w tym procesie jako podmiot realizacji zadań doradcy, a nie przedmiot.
pobierz artykuł


Numer 3 | 2017 (162)


Zatrudnienie niepracownicze
Ludwik Florek, Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Pracy
Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umów prawa cywilnego stanowi
doniosły i trudny do rozwiązania problem społeczny, a także prawny. Do tego
zatrudnienia, opartego na innej podstawie niż stosunek pracy, nie stosuje się
przepisów prawa pracy. Powoduje to jego nadużywanie poprzez zawieranie pozornych umów cywilnoprawnych. Przeciwdziała temu sądowe ustalanie stosunku pracy, uzupełniane działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Następuje też stopniowy wzrost uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
pobierz artykuł


Koszty pracy w aspekcie międzynarodowym w latach 2004–2016
Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem samo bowiem pojęcie jest często utożsamiane z określeniem „koszty zatrudnienia” i używa się tych dwóch pojęć zamiennie. Podejmowanie przez ekonomistów tematyki dotyczącej kosztów pracy jest prowadzone z gruntu w dwojaki sposób. Od strony makroekonomicznej koszty pracy można wiązać z ogółem nakładów na wytworzenie i reprodukcję kapitału ludzkiego społeczeństwa. Zawiera on
wydatki, które nie występują bezpośrednio na szczeblu przedsiębiorstwa, np. wydatki na oświatę, kulturę, ochronę zdrowia czy bezpieczeństwo
socjalne (Makowski 2000, s. 80). Z drugiej strony koszty pracy posiadają istotny
aspekt mikroekonomiczny, w ramach którego stanowią kategorię ekonomiczną, wyrażającą sumę płac i pozapłacowych nakładów związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy, występujących w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa (Wiktor 1991, s. 21). Warto tu również zauważyć, że po raz pierwszy pojęcie „koszty pracy” zostało wprowadzone do literatury ekonomicznej przez F. Leitnera w 1925 r. (Leitner 1925, s. 144, za: Wiktor 1991, s. 14), który zauważył, że nie tylko płace, ale również inne nakłady ponoszone przez pracodawców są istotnym parametrem decyzyjnym branym pod uwagę w rachunku ekonomicznym (Stasiak 2007, s. 8). W latach 30. XX w. koszty pracy były utożsamiane z bezpośrednim wynagrodzeniem Analizy rynku pracy w Unii Europejskiej wskazują na występowanie wielu podobnych miar związanych z aktywnością zawodową, stopą bezrobocia oraz efektywnością programów polityki rynku pracy. Jednakże różnice między poziomem płac w poszczególnych krajach pozostają nadal wysokie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zróżnicowanie kosztów pracy, które mogą determinować poziom płac w poszczególnych krajach.
pobierz artykuł


Znaczenie kompetencji pedagogicznych i społecznych w zawodzie trenera sportu
Marcin Buchali, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Wydział Kadr i Szkolenia
Zawód trenera sportu wiąże się z koniecznością posiadania rozległych  kompetencji społecznych i pedagogicznych. Trener jest nauczycielem, wychowawcą, autorytetem, towarzyszem w rozwoju i sprzymierzeńcem w drodze do osiągnięcia sukcesu. Zadaniem trenera jest motywowanie, rozbudzanie zaangażowania, wysiłku, systematyczności, wytrwałości, odpowiedzialności.
pobierz artykuł


„Wspólna droga do postępu” – studium przypadku zarządzania zasobami ludzkimi w Michelin Polska S.A.
Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Jak skutecznie udoskonalić system zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), włączając w ten proces wszystkich pracowników? Odpowiedzi na to pytanie służy zawarta w artykule prezentacja nowoczesnych rozwiązań w obszarze ZZL, stosowanych przez firmę Michelin Polska S.A.
pobierz artykułNumer 4 | 2017 (163)


Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy – rozważania teoretyczne
Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
Każdy zakład pracy dostosowany do potrzeb i możliwości osób z  niepełnosprawnością intelektualną i umożliwiający im uczestnictwo społeczne jest bardziej wartościowy dla całego społeczeństwa. Zmiany w postrzeganiu tych osób powodują w konsekwencji przeobrażenie zakładów pracy z podmiotów, które koncentrowały się na ekonomii, w podmioty wpisujące w swoje cele  również integrację społeczną i włączanie osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego.
pobierz artykuł


Problemy i infrastruktura społeczna na rynku pracy Ukrainy
Alona Revko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, stypendystka Programu Kirklanda 2017/2018
Infrastruktura społeczna w coraz większym stopniu wpływa na wydajność produkcji poprzez uruchamianie głównej siły produkcyjnej, czyli zasobu pracy.
Rozwój obiektów infrastruktury społecznej powinien się odbywać zgodnie z polityką społeczną państwa, której celem jest poprawa jakości życia ludności, kształtowanie i reprodukcja zdrowego, kreatywnego i aktywnego pokolenia.
pobierz artykuł


Potencjał kadrowy sądownictwa powszechnego
Zdzisław Czajka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Celem artykułu jest ocena aktualnego potencjału kadrowego sądów na tle ich zadań w kontekście możliwości wykorzystania kompetencji sędziów i innych pracowników w skracaniu procesów sądowych i poprawie społecznego  wizerunku sądów.
pobierz artykuł


Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. jako firma z wyróżniającymi się rozwiązaniami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
Barbara Sajkiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
W ramach zapowiedzianego cyklu studiów przypadku poświęconego organizacjom nagradzanym w ramach konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” prezentujemy osiągnięcia firmy Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
pobierz artykuł