ANALIZY I BADANIA | rocznik 2015 - artykuły


Numer 1 | 2015 (154)


Młodzi na rynku pracy – wartości i oczeki­wa­nia wobec firm
Jakub Gontarek, Rada ds. Gwarancji dla Młodzieży przy MPiPS

Wchodzące na rynek pracy kolejne pokolenia znacznie różnią się od tych, które już na nim są. Dynamiczne zmiany, jakie zaszły przez ostanie dwie dekady w światowej gospodarce, dodatkowo różnicę tę pogłębiły. Oznacza to, że jeśli firmy chcą rekrutować młodych, muszą brać pod uwagę ich ambicje i oczekiwania. pobierz artykuł


Teo­re­ty­czne aspekty kon­trak­towa­nia usług rynku pracy
prof. nadz. dr hab. Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka
dr Marek Kawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka


Kontraktacja jest jedną z form deregulacji usług rynku pracy. Zadania aktywizacji zawodowej nie muszą być wykonywane przez publiczne służby w pojedynkę. pobierz artykuł


Jak nagradzać urzędy pracy?
dr Krzysztof Sadowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty to jedno z lepszych rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tyle że oceniając urzędy pracy, nie uwzględnia się sytuacji na lokalnym rynku pracy. A wtedy tracą te, które są zlokalizowane na tych terenach, gdzie o pracę trudno. pobierz artykuł


Ośrodek pomocy społecznej i powia­towy urząd pracy – part­nerstwo dla akty­wności
dr Ewa Flaszyńska, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Od wielu lat w urzędach obserwuje się zjawisko rejestrowania się znacznej liczby osób, które w niewielkim tylko stopniu lub wcale nie są zainteresowane pomocą urzędów pracy w powrocie na rynek pracy. Rejestrują się, bo chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne bądź pokazać w ośrodku pomocy społecznej, że szukają pracy. pobierz artykuł


Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb  Zatrud­nienia
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

W ubiegłym roku Publiczne Służby Zatrudnienia przeszły potężną zmianę. Nadzorujący je resort pracy przygotował strategię ich rozwoju w najbliższych latach. W kolejnych numerach kwartalnika „Rynek Pracy” będziemy  prezentować jej najważniejsze założenia. pobierz artykuł

Numer 2 | 2015 (155)


O kon­sek­wenc­jach wyboru ksz­tałce­nia zawodowego w pro­ce­sie prze­jś­cia na rynek pracy
Marcin Woźniak, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
pobierz artykuł


Usługi opiekuńcze jako nowa oferta na rynku pracy – XII Ogólnopol­skie spotka­nia z prak­tykami
Łukasz Kozar, doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki
Dominik Majewski, doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki
pobierz artykuł


Oferty pracy w PUP
Monika Dąbrowska, Sławomir Sułkowski, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zaletą urzędu pracy jest nie tylko ogólnopolski zasięg ofert i bezpłatne świadczenie usług, ale także dokładniejsza weryfikacja ofert  zamieszczanych w PUP niż realizowanych przez agencje zatrudnienia czy ogłaszanych na portalach internetowych i w gazetach. pobierz artykuł


Gwarancje dla młodzieży w Polsce
Dorota Pasterczyk, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Bezrobocie ludzi młodych to jeden z najpoważniejszych problemów nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W naszym kraju zatrudnienia nie ma niemal co piąta młoda osoba. Dlatego zostały uruchomione specjalne programy, w ramach których młodzi otrzymają pomoc w wejściu na rynek pracy. pobierz artykuł


Zwol­nienia grupowe i zapowiedzi zwol­nień grupowych w okre­sie trzech kwartałów 2015
Justyna Majewska-Łoza, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dane z końca września 2015 r. pokazują, że w ciągu roku liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy spadła o blisko jedną szóstą. pobierz artykuł


Związki zawodowe – wpływ na gospo­darkę i rynek pracy
Jarosław Lange, NSZZ „Solidarność”


Aby w dłuższej perspektywie czasowej utrzymać względną równowagę w gospodarce oraz na rynku pracy, potrzebne jest zbudowanie w Polsce właściwie rozumianego dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi. pobierz artykuł


Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb Zatrud­nienia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

Określenie najważniejszych obszarów rozwoju publicznych służb zatrudnienia pomoże zmodernizować wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. pobierz artykuł