AKTUALNOŚCI | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy
1 września 2017 r.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Zakaz handlu w niedziele i święta
Dominika Figuła, radca prawny
Pierwszego marca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018…). Ustawa ta była przedmiotem wielu dyskusji i ma zapewne równie wielu zwolenników, jak przeciwników. Pracodawcy zatrudniający pracowników w sektorze handlowym musieli nie tylko zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami wejścia w życie ustawy, ale przede wszystkim wprowadzić szereg zmian w organizacji pracy.

pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja

Pracownicy oraz poszukujący pracy mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. W tym roku firmy będą bowiem zwiększać zatrudnienie oraz podnosić oferowane wynagrodzenia. Zmiana pracy stanie się więc znacznie łatwiejsza, a jej warunki, z czasem, coraz lepsze.

pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy

Redakcja

Niski poziom bezrobocia sprzyja indywidualizacji pracy i podnosi efektywność działań aktywizacyjnych. Z kolei dostępność środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tworzy  bezpieczeństwo finansowe oraz stymuluje inwestycje biznesowe i publiczne, generując popyt wewnętrzny i miejsca pracy. Urzędy pracy organizują wszelkiego rodzaju szkolenia, skierowane zarówno do młodych, jak i starszych osób. Organizują targi pracy lokalne i ponadlokalne. Z jednej strony coraz więcej
cudzoziemców szuka zatrudnienia w Polsce, z drugiej zaś – firmy zatrudnieniowe
z innych krajów są zainteresowane pracownikami z Polski, na stałe lub sezonowo.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy – 1 czerwca 2018 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Nastolatek w pracy – zmiany od 1 września 2018 r.
Dominika Figuła, radca prawny
Pracownikiem może być osoba dorosła, jednakże przepisy prawa pracy umożliwiają w szczególnych przypadkach zatrudnianie osób poniżej 18.
roku życia. Młodzież może podejmować pracę przede wszystkim w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywać pracę lekką. Ustawodawca, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny osób młodych, zapewnił im szczególny status prawny. Nałożył na pracodawców szereg obowiązków i określił procedury zapewniające ochronę interesów młodocianego pracownika. Przede wszystkim przepisy regulują wiek, od którego możliwe jest zawarcie skutecznej umowy o pracę i uzyskanie przymiotu pracownika. Ma to na celu m.in. ochronę zdrowia nastolatków i prawidłową realizację przez nich obowiązku szkolnego.

pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Z jednej strony mamy coraz niższą stopę bezrobocia, a z drugiej – pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników. Ratunkiem coraz częściej są cudzoziemcy, zwłaszcza Ukraińcy. Stąd inicjatywa MRPiPS, aby ułatwić pracodawcom ich zatrudnianie.

pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja
Utrzymująca się nadal pomyślna koniunktura na rynku pracy nie do końca przekłada się na sytuację zawodową osób młodych do 30. roku życia, a zwłaszcza tzw. pokolenia NEET, i co ciekawe, absolwentów szkół wyższych, gdyż nie zawsze wyższe wykształcenie ułatwia start na rynku pracy. Stąd urzędy pracy skoncentrowały się na działaniach promocyjno-doradczo-szkoleniowych, adresowanych do tej grupy wiekowej. Zajmowano się również sprawami coraz
większej liczby pracowników cudzoziemskich.

pobierz artykuł

Numer 3 | 2018 (166)


Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt
z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy

IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Senior w pracy

Dominika Figuła, radca prawny
W obliczu zmian demograficznych seniorzy będą stanowili coraz liczniejszą grupę pracowników. Kiedyś mianem seniorów określano osoby po 50. r.ż., obecnie coraz częściej granica ta jest przesuwana do 55., a nawet 60. Wśród osób w wieku od 55 do 64 lat w pierwszym kwartale 2018 r. aktywna zawodowo była co druga osoba1, a jeszcze kilkanaście lat temu pracował tylko co czwarty senior.
pobierz artykuł

Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Znaczący wzrost  wynagrodzeń, spadek bezrobocia i dobra koniunktura gospodarcza
to niewątpliwie dobre informacje. Ale jak to często bywa, mają one i swoje słabe strony – coraz trudniej o pracowników, nawet o imigrantów z Ukrainy, o których zaczynają walczyć nasi sąsiedzi.
pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy

Redakcja
W II połowie roku urzędy mają wiele pracy z rozdysponowaniem kolejnej transzy funduszy unijnych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto nie
ustają w aktywacji zawodowej bezrobotnych, seniorów i imigrantów, organizując
dla nich liczne konkursy, warsztaty, szkolenia i staże.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2018 (167)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy – 1 września 2018 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł


Istotne zmiany w prowadzeniu akt osobowych
Dominika Figuła, radca prawny
Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy skracające okres przechowywania
akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz umożliwiające pracodawcom prowadzenie
akt osobowych w formie elektronicznej. Zmianie ulegnie także podstawowa
forma wypłaty wynagrodzenia i pracodawcy: domyślnie będą wypłacali pensję w sposób bezgotówkowy. Ułatwienia te są częścią pakietu „100 zmian dla firm”.
pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy skutkuje jego zmianami jakościowymi.
Coraz więcej zatrudnionych pracuje zdalnie, rośnie też odwaga pracowników
w poszukiwaniu lepszej pracy, a także optymizm co do awansu w aktualnej
firmie.
pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja
Przy nadal utrzymującemu się niskiemu poziomowi bezrobocia urzędy pracy
koncentrują swą działalność na szkoleniach pozostających bez pracy, a także wspieraniu pracodawców w pozyskiwaniu pracowników. Wiele aktywności urzędów pracy jest skierowanych do młodzieży, w tym ze szkół średnich, przyszłych uczestników rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
pobierz artykuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.