AKTUALNOŚCI | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy
1 września 2017 r.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Zakaz handlu w niedziele i święta
Dominika Figuła, radca prawny
Pierwszego marca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018…). Ustawa ta była przedmiotem wielu dyskusji i ma zapewne równie wielu zwolenników, jak przeciwników. Pracodawcy zatrudniający pracowników w sektorze handlowym musieli nie tylko zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami wejścia w życie ustawy, ale przede wszystkim wprowadzić szereg zmian w organizacji pracy.

pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja

Pracownicy oraz poszukujący pracy mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. W tym roku firmy będą bowiem zwiększać zatrudnienie oraz podnosić oferowane wynagrodzenia. Zmiana pracy stanie się więc znacznie łatwiejsza, a jej warunki, z czasem, coraz lepsze.

pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy

Redakcja

Niski poziom bezrobocia sprzyja indywidualizacji pracy i podnosi efektywność działań aktywizacyjnych. Z kolei dostępność środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tworzy  bezpieczeństwo finansowe oraz stymuluje inwestycje biznesowe i publiczne, generując popyt wewnętrzny i miejsca pracy. Urzędy pracy organizują wszelkiego rodzaju szkolenia, skierowane zarówno do młodych, jak i starszych osób. Organizują targi pracy lokalne i ponadlokalne. Z jednej strony coraz więcej
cudzoziemców szuka zatrudnienia w Polsce, z drugiej zaś – firmy zatrudnieniowe
z innych krajów są zainteresowane pracownikami z Polski, na stałe lub sezonowo.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy – 1 czerwca 2018 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Nastolatek w pracy – zmiany od 1 września 2018 r.
Dominika Figuła, radca prawny
Pracownikiem może być osoba dorosła, jednakże przepisy prawa pracy umożliwiają w szczególnych przypadkach zatrudnianie osób poniżej 18.
roku życia. Młodzież może podejmować pracę przede wszystkim w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywać pracę lekką. Ustawodawca, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny osób młodych, zapewnił im szczególny status prawny. Nałożył na pracodawców szereg obowiązków i określił procedury zapewniające ochronę interesów młodocianego pracownika. Przede wszystkim przepisy regulują wiek, od którego możliwe jest zawarcie skutecznej umowy o pracę i uzyskanie przymiotu pracownika. Ma to na celu m.in. ochronę zdrowia nastolatków i prawidłową realizację przez nich obowiązku szkolnego.

pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Z jednej strony mamy coraz niższą stopę bezrobocia, a z drugiej – pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników. Ratunkiem coraz częściej są cudzoziemcy, zwłaszcza Ukraińcy. Stąd inicjatywa MRPiPS, aby ułatwić pracodawcom ich zatrudnianie.

pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja
Utrzymująca się nadal pomyślna koniunktura na rynku pracy nie do końca przekłada się na sytuację zawodową osób młodych do 30. roku życia, a zwłaszcza tzw. pokolenia NEET, i co ciekawe, absolwentów szkół wyższych, gdyż nie zawsze wyższe wykształcenie ułatwia start na rynku pracy. Stąd urzędy pracy skoncentrowały się na działaniach promocyjno-doradczo-szkoleniowych, adresowanych do tej grupy wiekowej. Zajmowano się również sprawami coraz
większej liczby pracowników cudzoziemskich.

pobierz artykuł

Numer 3 | 2018 (166)


Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt
z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy

IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł


Senior w pracy

Dominika Figuła, radca prawny
W obliczu zmian demograficznych seniorzy będą stanowili coraz liczniejszą grupę pracowników. Kiedyś mianem seniorów określano osoby po 50. r.ż., obecnie coraz częściej granica ta jest przesuwana do 55., a nawet 60. Wśród osób w wieku od 55 do 64 lat w pierwszym kwartale 2018 r. aktywna zawodowo była co druga osoba1, a jeszcze kilkanaście lat temu pracował tylko co czwarty senior.
pobierz artykuł

Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Znaczący wzrost  wynagrodzeń, spadek bezrobocia i dobra koniunktura gospodarcza
to niewątpliwie dobre informacje. Ale jak to często bywa, mają one i swoje słabe strony – coraz trudniej o pracowników, nawet o imigrantów z Ukrainy, o których zaczynają walczyć nasi sąsiedzi.
pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy

Redakcja
W II połowie roku urzędy mają wiele pracy z rozdysponowaniem kolejnej transzy funduszy unijnych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto nie
ustają w aktywacji zawodowej bezrobotnych, seniorów i imigrantów, organizując
dla nich liczne konkursy, warsztaty, szkolenia i staże.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2018 (167)


wkrótce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.